گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

ای چرخ فلک خرابی از کینه تستبیدادگری شیوه دیرینه تست
ای خاک اگر سینه تو بشکافندبس گوهر قیمتی که در سینه تست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

عطار » مختارنامه » باب دهم: در معانی مختلف كه تعلّق به روح دارد » شمارهٔ ۳

 

ای مرغ عجب! ستارگان چینهٔ تست

از روز الست عهد دیرینهٔ تست

گر جام جهان نمای میجویی تو

در صندوقی نهاده در سینهٔ تست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار