گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۵۰

 

هشیار اگر زر و گر زرین استاسب است ولی بهاش کم از زینست
هر کو به خرابات نشد عنین استزیرا که خرابات اصول دینست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۲

 

آن روز که بیش با من او را کینست
بیشش بر من کرامت تمکینست
گویم به زبان نخواهمش گر دینست
شوخیست که می کنم چه جای اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳

 

در مرگ حیات اهل داد و دینست
وز مرگ روان پاک را تمکینست
نز مرگ دل سنایی اندهگینست
بی مرگ همی میرد و مرگش زین‌ست


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۵

 

آنرا که فنا شیوه و فقر آیینست
نه کشف یقین نه معرفت نه دینست
رفت او زمیان همین خدا ماند خدا
الفقر اذا تم هو الله اینست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۶

 

دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است
گه آب در او تلخ و گهی شیرین است
تو غره مشو که عمر من چندین است
کاین اسب عمل مدام زیر زین است


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر