گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «یغاستدریغ»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۶۸

 

خورشید تو زنگ خورده تیغ است دریغ

پنهان شده در نیام میغ است دریغ

مرآت جمال آفرینش همه اوست

ناداده جلا چنین دریغ است دریغ


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی