گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲

 

بر گیر شراب طرب‌انگیز و بیاپنهان ز رقیب سفله بستیز و بیا
مشنو سخن خصم که بنشین و مروبشنو ز من این نکته که برخیز و بیا


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰

 

جانا به هلاک بنده مستیز و بیارنگی که تو دانی تو برآمیز و بیا
ای مکر در آموخته هرجائی رایک مکر برای من درانگیز و بیا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی