گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۶۹

 

آن ذره که جز همدم خورشید نشدبر نقد زد و سخرهٔ امید نشد
عشقت به کدام سر درافتاد که زوداز باد تو رقصان چو سر بید نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۲۵

 

از لطف تو هیچ بنده نومید نشدمقبول تو جز قبول جاوید نشد
لطفت به کدام ذره پیوست دمیکان ذره به از هزار خورشید نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۲۷

 

از لطف تو هیچ بنده نومید نشد
مقبول تو جز مقبل جاوید نشد
مهرت بکدام ذره پیوست دمی
کان ذره به از هزار خورشید نشد


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر