گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۵۵

 

هشدار که فضل حق بناگاه آیدناگاه آید بر دل آگاه آید
خرگاه وجود خود ز خود خالی کنچون خالی شد شاه به خرگاه آید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹

 

رو خانه برو، که شاه ناگاه آید
ناگاه به نزد مرد آگاه آید
خرگاه وجود را از خود خالی کن
چون پاک شود، شاه به خرگاه آید


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی