گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۹۵

 

آن رند و قلندر نهان آمد فاشدر دیدهٔ من بجو نشان کف پاش
یا او است خدایا که فرستاده خداشای مطرب جان یک نفسی با ما باش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی