گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۴۸

 

زین پیش اگر دم از جنون میزده‌اموانگه قدم از چرا و چون میزده‌ام
عمری بزدم این در و چون بگشادنددیدم ز درون در برون میزده‌ام


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید » شمارهٔ ۳۸

 

زین پیش دم از سر جنون میزدهام

وانگه قدم از چرا و چون میزدهام

عمری بزدم این در و چون بگشادند

من خود ز درون، در برون میزدهام


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار