گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰۴۰

 

سودای توام در جنون میزد دوشدریای دو چشم موج خون میزد دوش
تا نیم شبی خیل خیالت برسیدورنی جانم خیمه برون میزد دوش


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۷۴

 

سودای توام در جنون می زد دوش
دریای دو دیده موج خون میزد دوش
در نیم شبی خیل خیال تو رسید
ورنه جانم خیمه برون میزد دوش


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر