گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۲۷

 

روی تو نماز آمد و چشمت روزهوین هر دو کنند از لبت دریوزه
جرمی کردم مگر که من مست بدمآب تو بخوردم و شکستم کوزه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۲

 

مانندهٔ زنبیل بگیر این روزهتا روزه کند ترا به حق دریوزه
آب حیوان خنک کند دلسوزهاین روزه چو کوزه است مشکن کوزه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۴۸

 

هین نوبت صبر آمد و ماه روزهروزی دو مگو ز کاسه و از کوزه
بر خوان فلک گردد پی دریوزهتا پنبهٔ جان باز رهد از غوزه


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب پنجاهم: در ختم كتاب » شمارهٔ ۱

 

ای دوست بدان کاین فلک پیروزه

از حلقهٔ جمع ما کند دریوزه

هر کس که کشد دمی ازین پستان شیر

بالغ گردد گرچه بود یک روزه


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۹

 

ای با تو مرا دوستی سی روزه
از خدمت تو وصل کنم دریوزه
گفتی که چرا تو آب را نادیده
ای جان جهان سبک کشیدی موزه


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی