گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۷۷

 

از روز قیامت جهان‌سوز بترسوز ناوک انتقام دلدوز بترس
ای در شب حرص خفته در خواب درازصبح اجلت رسید از روز بترس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۶

 

زین عشق پر از فعل جهانسوز بترسزین تیر قبا بخش کمر دوز بترس
وانگه آید چو زاهدان توبه کندآنروز که توبه کرد آنروز بترس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی