گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۳۹۸

 

ای جان منزه ز غم پالودنوی جسم مقدس ز غم فرسودن
ای آتش عشقی که در آن میسوزیخود جنت و فردوس تو خواهد بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴۲

 

پالوده شوی در طلب پالودنفرسوده شوید در هوس فرسودن
تا لذت پالودنتان شرح دهدور نیست چگونه هست خواهد بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۴۳

 

پیموده شدم ز راه تو پیمودنفرسوده شدم ز عشق تو فرسودن
نی روز بخوردن و نه شب بغنودنای دوستی تو دشمن خود بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

خاقانی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۷۴

 

گر خاک ز من به اشک خون پالودن
نالید، منال کو گه آسودن
زینسان که فراق خواهدم فرسودن
بر خاک ز من سایه نخواهد بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

خاقانی