گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۵۷

 

آن را که نکرد ز هر سود ایساقیآن زهر نبود می نمود ایساقی
چون بود رونده شد نبود ایساقیمیها نوشد ز بحر جود ایساقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۹۱

 

زاهد که نبرد هیچ سود ای ساقیآن زهد نبود می‌نمود ای ساقی
مردانه درآ مرو تو زود ای ساقیکاندر ازل آنچه هست بود ای ساقی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

امیر معزی » رباعیات » شمارهٔ ۱۶۸

 

زاهد نکند توبه به زهد ای ساقی
هرچند عیان عمل نمود ای ساقی
پرکن قدحی شراب زود ای ساقی
کاندر ازل آنچه بود، بود ای ساقی


متن کامل شعر را ببینید ...

امیر معزی