گنجور

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۱۱

 

ترکم چو کمان کشید کردم نگهش
دیدم مه و عقربی به زیر کلهش
مه بود رخش عقرب زلف سیهش
وز عقرب در قوس همی رفت مهش


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی