گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۳۷

 

با هر دو جهان چو رنگ باید بودنبیزار ز لعل و سنگ باید بودن
مردانه و مرد رنگ باید بودنور نی به هزار ننگ باید بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۶۷

 

در عشق تو شوخ و شنگ باید بودنمردانه و مرد رنگ باید بودن
با جان خودم به جنگ باید بودنور نی به هزار ننگ باید بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۰۸

 

اندر دریا نهنگ باید بودن
واندر صحرا پلنگ باید بودن
مردانه و مرد رنگ باید بودن
ورنه به هزار ننگ باید بودن


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی