گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۸۱۲

 

تا چند ز جان مستمند اندیشیتا کی ز جهان پرگزند اندیشی
آنچه از تو ستد همین کالبد استیک مزبله گو مباش چند اندیشی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۰۰

 

تا چند ز جان مستمند اندیشی
تا کی ز جهان پر گزند اندیشی
آنچ از تو توان شدن همین کالبدست
یک مزبله‌گو مباش چند اندیشی


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی
 

انوری » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۱

 

تا چند ز جان مستمند اندیشیتا کی ز جهان پر گزند اندیشی
آنچ از تو توان شدن همین کالبدستیک مزبله‌گو مباش چند اندیشی


متن کامل شعر را ببینید ...

انوری