گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۴

 

کوتاه کند زمانه این دمدمه راوز هم بدرد گرگ فنا این رمه را
اندر سر هر کسی غروریست ولیسیل اجل قفا زند این همه را


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۷

 

یک طرفه عصاست موسی این رمه رایک لقمه کند چو بفکند این همه را
نی سور گذارد او و نی ملحمه راهر عقل نکرد فهم این زمزمه را


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی