گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۱۰

 

تا مدرسه و مناره ویران نشوداسباب قلندری بسامان نشود
تا ایمان کفر و کفر ایمان نشودیک بندهٔ حق به حق مسلمان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۹۹

 

تا مدرسه و مناره ویران نشود
این کار قلندری به سامان نشود
تا ایمان کفر و کفر ایمان نشود
یک بنده حقیقة مسلمان نشود


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر