گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۴

 

بی‌طاعت دین بهشت رحمان مطلببی‌خاتم حق ملک سلیمان مطلب
چون عاقبت کار اجل خواهد بودآزار دل هیچ مسلمان مطلب


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۴

 

بیطاعت حق بهشت و رضوان مطلب
بی‌خاتم دین ملک سلیمان مطلب
گر منزلت هر دو جهان میخواهی
آزار دل هیچ مسلمان مطلب


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر