گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۸۴

 

بالا منشین که هست پستی خوشترهشیار مشو که هست مستی خوشتر
در هستی دوست نیست گردان خود راکان نیستی از هزار هستی خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۹۰

 

چون بت رخ تست بت‌پرستی خوشترچون باده ز جام تست مستی خوشتر
در هستی عشق تو چنین نیست شدمکان نیستی از هزار هستی خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۹۳

 

گر بت رخ توست بت‌پرستی خوش‌تر
ور باده ز جام توست مستی خوش‌تر
در هستی عشق تو از آن نیست شوم
کین نیستی از هزار هستی خوشتر


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی