گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۸۰

 

گر چرخ ترا خدمت پیوست کندمپذیر که عاقبت ترا پست کند
ناگاه به شربتی ترا مست کنددر گردن معشوق دگر دست کند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۱۲۰

 

خوش آن که شراب همتم مست کند
آوازهٔ امید مرا پست کند
گر دست زنم به کام، در دست دگر
شمشیر دهم که قطع آن دست کند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی