گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۲۰

 

گر صید خدا شوی ز غم رسته شویور در صفت خویش روی بسته شوی
میدان که وجود تو حجاب ره تستبا خود منشین که هر زمان خسته شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن » شمارهٔ ۲۰

 

گر همچو فلک سالک پیوسته شوی

آخر چو زمینِ پست بنشسته شوی

ای بس که دویدم من و عشقش میگفت:

آهسته ترک که زود آهسته شوی!


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۹

 

گر صید عدم شوی زخود رسته شوی
ور در صفت خویش روی بسته شوی
می‌دان که وجود تو حجاب ره تست
با خود منشین که هر زمان خسته شوی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر