گنجور

حکیم نزاری » رباعیات » شمارهٔ ۴۱

 

ای گوشت خران دنبه ارزان نیکوست
هر چند گران خرند ارزان نیکوست
در شیوه کره تاختن رابض را
زین یک نیکو نیست ولی زان نیکوست


متن کامل شعر را ببینید ...

حکیم نزاری