گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۴۸۵

 

شاخ گل تر بر سر عنبر میزنوز تیغ مسلمان سر کافر میزن
چون نای توان بگوش من درمیدمچون دف توام بروی من بر میزن


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هفتم: در معانیی كه تعلق به شمع دارد » شمارهٔ ۹۴

 

ای شمع! دمی از دل مضطر میزن

میسوز و نفس چو عود مجمر میزن

در صحبت شهد خام بودی میسوز

چون محرم او نیامدی سر میزن


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار