گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۲۳

 

می‌گرییم زار و یار گوید زرقستچون زرق بود که دیده در خون غرقست
تو پنداری که هر دلی چون دل تستنی نی صنما میان دلها فرقست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۵

 

گریم زغم تو زار و گویی زرقست
چون زرق بود که دیده در خون غرقست
تو پنداری که هر دلی چون دل تست
نی‌نی صنما میان دلها فرقست


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر