گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲

 

انجیرفروش را چه بهتر جاناز انجیرفروشی ای برادر جانا
سرمست زئیم و مست میریم ای جانهم مست دوان دوان به محشر جانا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی