گنجور

حافظ » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸

 

ماهم که رخش روشنی خور بگرفتگرد خط او چشمهٔ کوثر بگرفت
دلها همه در چاه زنخدان انداختوآنگه سر چاه را به عنبر بگرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

سلمان ساوجی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹

 

ما هم که رخش روشنی خور بگرفت
گرد خط او دامن کوثر بگرفت
دلها همه چاه زنخدان انداخت
و آنگه سر چاه را به عنبر بگرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

سلمان ساوجی