گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۹

 

آن دم که مرا بگرد تو دورانستساقی و شراب و قدح و دور، آنست
واندم که ترا تجلی احسانستجان در حیرت چو موسی عمرانست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۳۹

 

روزیکه مرا به نزد تو دورانستساقی و شراب و قدح و دورانست
واندم که مرا تجلی احسانستجان در تن من چو موسی عمرانست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی