گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۱

 

رو دیده بدوز تا دلت دیده شودزاندیده جهان دگرت دیده شود
گر تو ز پسند خویش بیرون آئیکارت همه سر بسر پسندیده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۶

 

روزی که جمال آن صنم دیده شوداز فرق سرم تا به قدم دیده شود
تا من به هزار دیده بینم او راکارم بدو دیده کسی پسندیده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

رو دیده بدوز تا دلت دیده شود
زان دیده جهان دگرت دیده شود
گر تو ز سر پسند خود برخیزی
احوال تو سر به سر پسندیده شود


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی