گنجور

عطار » مختارنامه » باب سی و سوم: در شكر نمودن از معشوق » شمارهٔ ۲۸

 

کو هیچ رهی که پیش آن سدّی نیست

کو هیچ قبولی که درو ردّی نیست

در جلوهگریهای تو حیران شدهام

کاین جلوهگریهای ترا حدّی نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار