گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۰

 

امروز ترا دسترس فردا نیستو اندیشه فردات به جز سودا نیست
ضایع مکن این دم ار دلت شیدا نیستکاین باقی عمر را بها پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » دم را دریابیم [۱۴۳-۱۰۸] » رباعی ۱۳۵

 

امروز تو را دسترس فردا نیست،
و اندیشهٔ فردات به جز سودا نیست،
ضایع مکن این دم اَر دلت بیدار است،
کاین باقیِ عمر را بقا پیدا نیست!


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۱۴

 

این مستی من ز بادهٔ حمرا نیستوین باده به جز در قدح سودا نیست
تو آمده‌ای که بادهٔ من ریزیمن آن باشم که باده‌ام پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۸۱

 

کس نیست که اندر هوسی شیدا نیستکس نیست که اندر سرش این سودا نیست
سررشتهٔ آن ذوق کزو خیزد شوقپیداست که هست آن ولی پیدا نیست


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی