گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۶۹۷

 

ای آنکه صلیب دار و هم ترسائیپیوسته به زلف عنبر ترسائی
لب بر لب من به بوسه کمتر سائیآئی بر من و لیک با ترس آئی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۱۴

 

ای دلبر عیسی نفس ترسایی
خواهم که به پیش بنده بی ترس آیی
گه اشک زدیدهٔ ترم خشک کنی
گه بر لب خشک من لب تر سایی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۸۸

 

هر گه که به زلف عنبر تر سایی
بیم‌ست کزو تازه شود ترسایی
تو پای ز همت چرخ برتر سایی
چون است که نزد بنده با ترس آیی


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی
 

مهستی گنجوی » رباعیات » رباعی شمارۀ ۱۸۹

 

ای بت به سر مسیح اگر ترسایی
خواهم که به نزد ما تو بی‌ترس آیی
گه چشم ترم به آستین خشک کنی
گه بر لب خشک من لب تر سایی


متن کامل شعر را ببینید ...

مهستی گنجوی