گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۷۷

 

در کوی خرابات تکبر نخرندمردی ز سر کوی خرابات برند
آنجا چو رسی مقامری باید کردیا مات شوی یا ببری یا ببرند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

سنایی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۵

 

ای گل نه به سیم اگر به جانت بخرند
چون بر تو شبی گذشت نامت نبرند
گه نیز عزیز و گاه خوارت شمرند
بر سر ریزند و زیر پایت سپرند


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی