گنجور

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۲۶

 

گفتم: چشمم، گفت: براهش میدار
گفتم: جگرم، گفت: پر آهش میدار
گفتم که: دلم، گفت: چه داری در دل
گفتم: غم تو، گفت: نگاهش میدار


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر