گنجور

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۸۳

 

جمعی به درت گریه و آه آوردند
جمعی همه دید و نگاه آوردند
جمعی دیدند خواهش عفو تو را
رفتند و چهان چهان گناه آوردند


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۴۰

 

چون لشکر شه روی به راه آوردند
اسللم به تیغ در پناه آوردند
آن را که ز پیل رخ نمی گردانید
امروز پیاده پیش شاه آوردند


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی