گنجور

خیام » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۸۶

 

گر یک نفست ز زندگانی گذردمگذار که جز به شادمانی گذرد
هشدار که سرمایه سودای جهانعمرست چنان کش گذرانی گذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

خیام
 

ظهیر فاریابی » رباعیات » شمارهٔ ۳۱

 

گر یک نفست ز زندگانی گذرد
مگذار که جز به شادمانی گذرد
زنهار که سرمایه ملکت ز جهان
عمری است چنان کش گذرانی گذرد


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی