گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۲۱

 

در عالم گل گنج نهانی مائیمدارندهٔ ملک جاودانی مائیم
چون از ظلمات آب و گل بگذشتیمهم خضر و هم آب زندگانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶۰

 

عالم جسم است و نور جانی مائیمعالم شب و ماه آسمانی مائیم
چون از ظلمات آب و گل دور شویمهم خضر و هم آب زندگانی مائیم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی