گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۴۸

 

ای اهل صفا که در جهان گردانیداز بهر بتی چرا چنین حیرانید
آنرا که شما در این جهان جویانیددر خود چو جوئید شما خود آنید


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات » شمارهٔ ۳۶

 

ای هم نفسان فعل اجل میدانیدروزی دو سه داد خود ز خود بستانید
خیزید و نشینید که خود بعد از اینخواهید به هم نشستن ونتوانید


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار