گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۳۷

 

با هستی و نیستیم بیگانگی استوز هر دو بریدیم نه مردانگی است
گر من ز عجایبی که در دل دارمدیوانه نمی‌شوم ز دیوانگی است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عرفی شیرازی » رباعیها » رباعی شمارهٔ ۳۸

 

دردا که دگر سخن ز فرزانگی است
چیزی که نه در شمار دیوانگی است
بیگانگی عافیتم ننگی بود
اکنون به وی ام نسبت هم خانگی است


متن کامل شعر را ببینید ...

عرفی
 

همام تبریزی » رباعیات » شمارهٔ ۲۲

 

گفتم که مگر رای تو فرزانگی است
رفتیم و هنوز سر بیگانگی است
هر حیله که در تصور عقل آید
کردیم کنون نوبت دیوانگی است


متن کامل شعر را ببینید ...

همام تبریزی