گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۱۰

 

مرغ دل من چو ترک این دانه گرفتانصاف بده که نیک مردانه گرفت
از دل چو بماند دلبرش دست کشیداز جان چو بجست پای جانانه گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه » شمارهٔ ۲

 

در وصفِ تو، عقل، طبعِ دیوانه گرفت

جان تن زد و با عجز به هم خانه گرفت

چون شمع تجلّی تو آمد به ظهور

طاووسِ فلک، مذهبِ پروانه گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » مختارنامه » باب شانزدهم: در عزلت و اندوه و درد وصبر گزیدن » شمارهٔ ۱۰

 

زین شیوه که اکنون دل دیوانه گرفت

کلّی کم آشنا و بیگانه گرفت

چون شادی خویش زهر قاتل میدید

در کوچهٔ اندوهگنان خانه گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

عطار » وصلت نامه » و له ایضاً

 

در وصف تو عقل طبع دیوانه گرفت

جان تن ز دو با عجز بهم خانه گرفت

چون شمع تجلی تو آمد به ظهور

طاوس فلک مذهب پروانه گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۱۷۴

 

دل باز حدیث شادی افسانه گرفت
در گوی غمت آمد و کاشانه گرفت
گر خانۀ خود سیه نمی خواست دلم
بگرفت سرشک چشم من هر سر راه …انه گرفت


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل