گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۹۸۳

 

رو در صف بندگان ما باش و مترسخاک در آسمان ما باش و مترس
گر جملهٔ خلق قصد جان تو کننددل تنگ مکن از آن ما باش و مترس


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۶۲

 

اندر صف دوستان ما باش و مترس
خاک در آستان ما باش و مترس
گر جمله جهان قصد به جان تو کنند
فارغ دل شو، از آن ما باش و مترس


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر