گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۲۵۴

 

بیرون ز تن و جان و روان درویش استبرتر ز زمین و آسمان درویش است
مقصود خدا نبود بس خلق جهانمقصود خدا از این جهان درویش است


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی