گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۹۸۹

 

هم دل به دلستانت رساند روزیهم جان سوی جانانت رساند روزی
از دست مده دامن دردی که تراستکان درد به درمانت رساند روزی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عراقی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۵۰

 

هم دل به دلستانت رساند روزی
هم جان بر جانانت رساند روزی
از دست مده دامن دردی که تو راست
کین درد به درمانت رساند روزی


متن کامل شعر را ببینید ...

عراقی