گنجور

شعرهای با وزن «مفعول مفاعیل مفاعیل فعل (وزن رباعی)» و حروف قافیهٔ «امخوانیمتورا»

 

جامی » دیوان اشعار » فاتحة الشباب » رباعیات » شمارهٔ ۳

 

گه باده و گاه جام خوانیم تو را

گه دانه و گاه دام خوانیم تو را

جز نام تو بر لوح جهان حرفی نیست

آیا به کدام نام خوانیم تو را


متن کامل شعر را ببینید ...

جامی