گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۵۳۹

 

اندر طلب آن قوم که بشتافته‌انداز هرچه جز اوست روی برتافته‌اند
خاک در او باش که سلطان و فقیراین سلطنت و فقر از او یافته‌اند


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و هشتم: در سخن گفتن به زبان شمع » شمارهٔ ۷۴

 

شمع آمد و گفت: تا مرا یافتهاند

در تافتنم به جمع بشتافتهاند

کمتر باشد ز ریسمانی که مراست

آن نیز در اندرون من بافتهاند


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

باباافضل کاشانی » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۶۳

 

آنان که ز معبود خبر یافته اند
از جملهٔ کائنات سر تافته اند
دریوزه همی کنم ز مردان نظری
مردان همه از قرب نظر یافته اند


متن کامل شعر را ببینید ...

باباافضل کاشانی