گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۲۶۱

 

عشق آمد و گفت تا بر او باشمرخسارهٔ عقل و روح را بخراشم
میامد و من همی شدم تا اکنوناین بار نیامدم که آنجا باشم


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی