گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۳۹

 

تا نقش خیال دوست با ماست دلاما را هم عمر خود تماشاست دلا
وانجا که مراد دل برآرید ای دلیک خار به از هزار خرماست دلا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۴۹

 

دود دل ما نشان سوداست دلاو اندود که از دل است پیداست دلا
هر موج که میزند دل از خون ای دلآن دل نبود مگر که دریاست دلا


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی