گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۷۸۱

 

بازآی که تا به خود نیازم بینیبیداری شبهای درازم بینی
نی نی غلطم که خود فراق تو مراکی زنده رها کند که بازم بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی
 

عطار » مختارنامه » باب چهل و دوم: در صفت دردمندی عاشق » شمارهٔ ۶

 

جانا! تو کجائی که نیازم بینی

وین نالهٔ شبهای درازم بینی

از ضعف چنانم که نیایم در چشم

گر بازآئی مدان که بازم بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

عطار
 

ابوسعید ابوالخیر » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۰۱

 

باز آی که تا صدق نیازم بینی
بیداری شبهای درازم بینی
نی نی غلطم که خود فراق تو بتا
کی زنده گذاردم که بازم بینی


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوسعید ابوالخیر