گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » رباعیات » شمارهٔ ۳۸۲

 

از خواجه مرا اگر نوازش نبود
هجوش نکنم نه ز آنکه سازش نبود
کآنکس که مدح اهتزازش نبود
دانم که زهجو احتزازش نبود


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل