گنجور

مولوی » دیوان شمس » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۷۳۱

 

سرویکه ز باغ پاکبازان باشدهم سرکش و هم سرخوش و نازان باشد
گر سر کشد او ز سرکشان میرسدشکاندر سر او غرور بازان باشد


متن کامل شعر را ببینید ...

مولوی